eLogistics Summit 2019
Theme: A New Era:Converging The Physical and Digital Logistics


หลักการและเหตุผล


โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เพื่ออนาคตประเทศไทย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยสาคัญต่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเตรียมความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเข้มแข็ง เอื้ออำนวยต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาในทุกๆ ด้านของประเทศ ดังนั้น ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จะมุ่งเน้นการขยายขีดความเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคมสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพื้นฐานและพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการกากับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่อนาคตการเป็นประเทศที่มีรายได้สูง High Income Country สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals : SGDs พร้อมสนับสนุนการปรับโครงสร้างประเทศไทยสู่ประเทศไทย 4.0 สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ATCI ร่วมกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะที่เป็นองค์กรหลักในการสร้างและสนับสนุนให้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นฐานรากที่สาคัญต่อกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย เพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการไทย สนับสนุนการทาธุรกิจผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และยกระดับการให้บริการของภาครัฐ จึงได้ดาริการจัดงาน eLogistics Summit เพื่อผนวกรวมทุกองคาพยพของการปฏิรูประบบโครงสร้างพื้นฐานและรบบโลจิสติกส์ไทย ด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย สู่อนาคต และ Thailand 4.0 วิสัยทัศน์ “ยกระดับความสามารถของระบบโลจิสติกส์ของประเทศ สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางทางการค้า การบริการ การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน”

วัตถุประสงค์


 1. เพื่อใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ให้บริการโลจิสติกส์
 2. เป็นเวทีในการระดมสมอง เสวนา หาแนวทางในการร่วมกันพัฒนาการอานวยความสะดวกทางการค้าให้ได้มาตรฐานสากล
 3. เพื่อผนวกการใช้ดิจิทัลในการพัฒนาคุณภาพบุคลากรและวางแผนจัดการกำลังคนด้านโลจิสติกส์ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ
 4. เพื่อเป็นเวทีนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีในการบริหารจัดการระบบติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ

ขอบเขต


 • Logistics supergrid
 • Big data is the new logistics tool
 • Stop moving goods—start printing
 • Logistics automation

ระยะเวลาในการจัดงาน


วันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2562

สถานที่การจัดงาน


ห้องประชุมวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

รูปแบบการจัดงาน


 • การสัมมนาวิชาการพร้อมรับฟังปาฐกถาพิเศษ
 • การชมนิทรรศการในส่วนแสดงนวัตกรรม และ ดิจิทัลเทคโนโลยี
 • กิจกรรม Focus Group การประชุมผู้บริหาร แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ และกรณีศึกษาต่างๆ ที่สาคัญในการยกระดับการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ เพื่ออนาคตประเทศไทย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ


“ ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ การอานวยความสะดวกทางการค้ามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยมีศักยภาพในการประกอบธุรกิจในตลาดต่างประเทศ และบุคลากรด้านโลจิสติกส์ได้รับการพัฒนาให้มีผลิตภาพสูงขึ้น “

เลขานุการการจัดงาน และบริหารการจัดงานโดย

บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
159/21 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 02-661-7750 แฟกซ์ 02-661-7757
E-mail : pimphatsara@absolutealliances.com,info-absolute@absolutealliances.com
เฟซบุ๊ก: Elogistics-Summit
© Copyright 2020 eLogistics Summit 2019 All Right Reserved.